เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

 

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(ม.1-ม.6) จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 เดิมชื่อ “โรงเรียนคำไฮใหญ่พิทยาคม” ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ย้ายโรงเรียนมาปลูกสร้างใหม่ในที่ดินที่ได้รับบริจาคและที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 110 ไร่ บริเวณทิศใต้ติดกับหมู่บ้านแต้ใหม่ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2529  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ มัธยมเพื่อพัฒนาชนบท(รุ่น ม.พ.ช. 2 รุ่น 4)
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2529 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี” 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2530