นายวสุธา     ปวะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายทองสอน   โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการ

 

 

นายศิวะ    โทบุดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน