นางรัตนาวดี   พลอาษา  
                                                                                         ครูชำนาญการพิเศษ