นายวีระ   เวฬุวนารักษ์
                                                                    ครูชำนาญการพิเศษ