นักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน โดยเข้ารับการอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อทำวิจัยของสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหา เป็นผู้ควบคุมดูแล