นักเรียนระดับชั้น ม. 5 และ ม.6 เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ..เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีวิทยากรจากสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีมาให้ความรู้และทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีของรางวัลมาแจกและได้มอบอุปกรณ์กีฬาอีกจำนวนหนึ่งด้วย..