กิจกรรมการประกวดแข่งขันป้ายโปสเตอร์รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ที่จัดขึ้นวันที่ 1 ก.ค. 2556 เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด มีนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจและส่งป้ายโปสเตอร์เข้าร่วมการประกวด นับว่าเป็นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดียิ่ง