นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 สถานที่ทำกิจกรรมคือห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี