โรงเรียนหกสิบพรรษาฯ ได้ให้บริการหน่วยงานภายนอก จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาอาเซียนศึกษา จัดโดยเครือข่ายที่ 29 เหล่าเสือโก้ก2 สพป.อบ.เขต 1 โดยใช้สถานที่คือห้องโสตทัศนศึกษา