โครงการกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งหมด