นักเรียนหกสิบพรรษาฯทั้งหมด 5 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม แกนนำเท่าทันสื่อแกนนำเยาวชนตาสว่าง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556