รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗                   มีจำนวน ๘ คน ดังนี้
๑. นายภูมิชัย  บุญรมย์  บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๒. นางอรทัย  นามณี บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
๓. นายถนัด  เผ่าภูรี  บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งครูผู้สอน
๔. นางศศิธร  โคตรคันทา บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งครูผู้สอน 
๕. นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย  บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งครูผู้สอน
๖. นางเปมิกา  อุปัชฌาย์  บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งครูผู้สอน
๗. นายวีระชัย  อุปถัมภ์  บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
๘. นายกิตติศักดิ์  วงศ์ตรี  บุคลากรดีเด่น  ตำแหน่งลูกจ้างสนับสนุนการสอน
 
 นายทรงศักดิ์  บุญเฉลียว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๘”
 
 ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ ปี  โรงเรียนนารีนุกูล