18/06/2558 การประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Based Management :SBM)  ณ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา