22/06/2558  คุณครูศศิธร   โคตรคันทา  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาพลังเยาวชน To Be Number One เพื่อการเปลี่ยนแปลง  ระหว่างวันที่ 22-25  มิถุนายน  2558  ณ  ห้องประชุมปทุมราชวงศา  โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชืราลงกรณ