19/06/2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ได้จัดการอบรมผลิตสื่อเกมการศึกษา และสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม contruct2 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนนารีนุกูล โดยมีคุณครูปิยาภรณ์  เขียวหวานเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยมีคุณครูอภวิวัฒน์   วงศ์กัณหา ร่วมเป็นวิทยากร