07/11/2558  คณะครูโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ร่วมกับโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้เข้าประชุมปฎิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โดยมีนายวลงกรณ์  บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก วิทยากร