19/02/2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อัุบลราชธานี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน"น้ำสิงห์แอโรบิก" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ิณ หอประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 โดยมีคุณครูศศิธร   โคตรคัรทา เป๋นผู้ฝึกซ้อม  และมีนักเรียน ดังนี้
1. นายสุพล   ยานะรมย์
2. นายภูมิภัทร   ยิ่งวงศ์
3. นายศุภกฤษ   สุตัญตั้งใจ
4. นายอัจฉริยะ  อาภรศรี
5. นายธีรพัฒน์   ก้อนทอง
6. นางสาวนริศรา   ลาดโพธิ์
7. นางสาวกนกวรรณ   ปัดสา
8. นางสาววรรณพร   วรรยผล
9. นายศุภกร   บูรณะ
10. นายอานนท์   กุลพันธ์