23/03/2559  นักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานโรงการเพาะพันธ์ุปัญญา ระดับประเทศ ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 23-25  มีนาคม 2559 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักเรียนที่ไปนำเสนอ ดังนี้
1.นางสาวจามจุรี  นามเจริญ
2.นางสาวชรินรัตน์   สายป้อง
3.นางสาวนิตยา   ผูกจันทร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ครูผู้ควบคุม
ครูยุพาพรรณ    วรรณสาย
ครูไพจิตร   คูณทอง
ครูประคองจิต   อุดมวรรณ