25/03/2559  คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล สหวิทยาเจต 1  ณ  หอประชุมเบญจานุสรณ์  โรงเรียนเบ็ญจะมหาราช  โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์   บุญเอนก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด