เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

26/05/2559 ท่านรองทองสอน  โพธิ๋ศรี รับมอบถ้วย  ที่รู่นพี่ ทำสำเร็จก่อน ส่ง  ต่อ ละดับอุดมศึกษา  รายการ บ้านดู่ร่วมกับเทศบาลนครอุบล  ชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอล 9 คน ถ้วย จากรองนายกเทศมนตรี  ท่าน วิทวัส  พันนิกุล  รายชื่อนักเรียนดังนี้
1 .นายรณชัย สุขขุม
2.นายศุภกร  บูรณะ
3.นายกฤติยศญ์  คินานันท์
4.นายสมบัติ  น้อยวงศ์

5.ดช.ณัฐชัย  สถานพงษ์

6.ดช.ณัฐพล  บุญร่วม

7.ดช.อภิสิทธิ์   พิมพ์หล่อ

8.ดช.ภูวนาท   คินานันท์

9.ดช.ธนวัฒน์    ญาณะรมย์
10.ดช.ประกาศิต   บุญทรง
11.ดช.ชวภณ   คะตะวงษ์
12.ดช.วุฒิชัย   สายวงศ์
13.ดช.ธวัชชัย   ทาติพันธ์
14.ดช.โชคมงคล   สีดาพันธ์