เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

30/05/2559 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมใจกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตโดยการนำของผู้อำนวยการภูมิชัย  บุญรมย์