เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

3/06/2559  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที่ 10  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี โดยมีครูศศิธร   โคตรตันทา และครูตุลาพร   ประดับศรี เข้าร่วมประชุมดังกล่่าว