เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

01/07/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ไดส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงกาารเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2559  ณ  โรงเรียนวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โโยมีนักเรียนเข้าร่วม 2 คน  คือ  นายณภัทร ข่ายมณี(ประธานนักเรียน)
และ นางสาวยุพารัตน์ เกษเจริญคุณ (เลขาสภานักเรียน)  โดยมีคุณครูศศิธร    โคตรคันทา ผู้ที่ปรึกษา