10/08/2558    นายภูมิชัย   บุญรมย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดงาน  กิจกรรม “สัปดาห์วิชาการสู่อาเซียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” ประจำปี 2558  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ตั้งแต่เวลา 08.20 – 12.00 น. ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมหมู่บ้านอาเซียนจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ชิมและจำหน่ายอาหารนานาชาติ , ชมการแสดงจากนักเรียน