11/08/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีคณะครู นัก้รียน ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยมีนาภูมิชัย  บุญรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี