26/11/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์