9/5/2560  คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรโดยการใช้ Google Classroom ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีนายวสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธี และนายอภิวัฒน์  วงศ์กัณหา เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณะครู