15/5/2560 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งกฎ ระเบียบ  แนวปฏิบัติของสถานศึกษา  ตลอดจนการปรับตัวทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ของนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดำรงตนอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีความสุข  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี