20/5/2560 โรงเรียนเหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้จัดงานประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560  เพื่อประชุมปรึกษาหารือ ระดมพลังความคิดร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนmทุกระดับชั้น  ณ อาคารอเนกประสงค์  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม  2560 ตั้งแต่เวลา  08.30-12.00 น. โดย นายวสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน   จากนั้นพิธีกรโดย ครูแก้วตา  ภารเวช กล่าวแนะนำท่านรองผู้อำนวยการ นายทองสอน   โพธิ์ศรี   , นายศิวะ   โทบุดดี , นางสาววรางคณา  อมรวงศ์  ,นายเพชร   แถมศิริ  แนะนำคุณครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน พร้อมกับแยกกลุ่มขึ้นห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครอง