24/05/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ในวันที่  24 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี