7/06/2560 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมนักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี