05/02/2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์และอาคารหอประชุมใหม่ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี