22/02/2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมCommunicative English Camp For Careers 2018  ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์