10/05/2561

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้Google Classroom ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี โดยวิทยากร ครูอภิวัฒน์วงศ์กัณหา