11/05/2561

งานแนะแนวโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีจัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551