29/05/2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยคณะครูบุคลากร นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน