9/06/2561

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขต2 เมือง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โดย นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด