18/08/2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10
สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการทดสอบความรู้นักเรียน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 วิชาเชื่อมโยง(GAT1) ได้รางวัลอันดับ 1 ได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 2 ราย คือ
นางสาวพิมพ์มาดา ยิ่งวงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนางสาวกมลธิดา อุกอาจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จัดสอบโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่าย