งานแสดงมุตทิตาจิต และงานร้อยรัก ถักดวงใจ แด่ผู้ทรงคุณค่าการศึกษา สพม.29  
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราธานี จำนวน 5 ท่าน คือ นายพรพจน์ แก้วเขียว นายอิทธิพล อุดมวรรณ นางสาววรางคณา อมรวงศ์ นางสาวไพจิตร คูณทอง นางมารศรี สีหาบุตร