26/02/2562กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียนวันที่26กุมภาพันธ์2562มีกิจกรรมการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร/ช่างตัดผมชาย/ช่างตัดผมหญิง