ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 นำนักเรียน ม.5/1 เข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย
กศจ.จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาอุบลราชธานี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเจคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน