01/03/2562 ม.ราชภัฎอุบลราชธานี สาขาวิชาเคมี มาให้ความรู้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเสริมทักษะการเรียนการสอนทางด้านเคมีฯ