10/03/2562 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่ รด จิตอาสา และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแกรนด์เซนเตอร์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท