17/05/2562 คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วัดบ้านแต้ใหม่ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วัดป่าธรรมโกศล  อำเอภเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี