13/06/2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำหลักสูตรต้านทุจริต(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยวิทยากร ศน.ธนา  ธุศรีวรรณ ศน.จิรา   ลังกา

จาก สพม.29 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี