เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

                ในวันพุธที่ 1ธันวาคม2564 นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว หัวหน้างงานบุคลากรและงบประมาณ และ
ตุลาพร ประดับศรี หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียน
หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
ที่
ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ผู้ที่ได้รับเข็ม 2 จำนวน 32 คน และเข็ม 1 จำนวน 6 คน ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี