เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

1. http://www.yourteacher.com/
2. http://www.ixl.com/
3. http://www.neok12.com/
4. http://www.primaryresources.co.uk
5. http://www.sciencebob.com/index.php
6. http://www.explorelearning.com/
7. http://www.khanacademy.com
8. http://www.glencoe.com/
9. http://phet.colorado.edu/
10.http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/taks/released- tests/archive/
11. http://misterguch.brinkster.net/practiceworksheets.html
12. http://misterguch.brinkster.net/worksheets.html
13. http://www.glencoe.com/sites/texas/teacher/socialstudies/index.html
14. http://spiepho.sbc.edu/worksheets/
15. http://www.nclark.net/Genetics
16. http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
19. http://phet.colorado.edu/
20. http://www.pppst.com/index.html
21. http://misterguch.brinkster.net/practiceworksheets.html
22. http://misterguch.brinkster.net/worksheets.html
23. http://www.glencoe.com/sites/texas/teacher/socialstudies/index.html
24. http://spiepho.sbc.edu/worksheets/
25. http://www.kutasoftware.com

Ms. Payao Kaewta (0-89-9898-140)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.